Innowacyjna Robotyka. Misja: Bezpieczeństwo - konkurs dla studentów 06-02-2015

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt i realizację rozwiązania robotycznego, dotyczącego hasła przewodniego III Nocy Robotów PIAP. Misja: Bezpieczeństwo. Konkurs adresowany jest do studentów. Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2015 roku. Ocenie konkursowej zostaną poddane walory innowacyjne i możliwość praktycznego wdrożenia zgłoszonych projektów.

Zadanie konkursowe

Uczestnicy konkursu mają zdefiniować problem związany z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zgodnie z przewodnim hasłem Msja: Bezpieczeństwo oraz zaproponować sposób rozwiązania tego problemu za pomocą zaprojektowanych i wykonanych urządzeń robotycznych. Zgłoszona praca nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do studentów indywidualnych oraz grup studentów, np. zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych, studentów wszystkich trzech stopni (inżynierski, magisterski, doktorancki) uczelni wyższych na terenie Polski. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy uczelni i wydziału bądź innej jednostki naukowo-badawczej.

Ważne daty

Nagrody

Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w 22 maja 2015 roku podczas III Nocy Robotów PIAP w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.
Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników tajnego głosowania członków komisji konkursowej. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Nagrody mogą być przyznane za opracowania indywidualne, jak również za prace zespołowe. Przy pracach zespołowych zakłada się równy procentowy podział nagród finansowych. Nagrody finansowe zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizator

Partnerzy merytoryczni i sponsorzy

Patronat medialny


Powrót